Te Taetae
Ni Kiribati

E kukurei te Komete n ongora iroum ke am kurubu baika ko namakin ke ko rinanona ni karekean am mwakuri ma kamwakuram, kakaokoron te boo n te mwakuri, arom n te mwakuri, karikirakeam ke rikirakem n am mwakuri.

Tera te Pacific Pay Gap?

Te Pacific Pay Gap e aranaki bwa kaokoron mwaitin te boo imarenaia taan mwakuri aika kain te Betebeke ma te kabanea n rietata n boo iroun te aine ke te mwaane ao n ikotaki ma kain aba aika kakaokoro i aon Aotearoa Nutiran – Imatangin Nutiran aika mwaane. Aio tarakina:

Tera te Pacific Pay Gap Inquiry?

E tabe ngkai ni karaoa ana kakae te rabwata ae te Human Rights Commission ibukin kaboraoan booia taan mwakuri aika kain te Betebeke ma nikiraia taan mwakuri ni kabane. A kan ataia naba bwa tera ae a karaoia ke a na riai ni karaoia taian bitineti, bwa e aonga n rikirake ao n tamaroa riki aron te mwakuri ibukia taan mwakuri aika kain te Betebeke n te aro bwa kakaokoron te boo e kona n ataki, ni mwakuriaki ao ni katokaki. Te mwakuri ni kakae aio e na boboto i aoia taan mwakuri aika kain te Betebeke n tabo ni mwakuri aika teniua:

  1. Tabo ni karaobwai
  2. Tabo ni kateitei
  3. Te kuakua

Tera ae kantaningaki bwa e na reke man te kakae aei?

Man te kakae ao e na kona te Komete n karekei iango aika a na ibuobuoki ibukin katamaroan booia kain te Betebeke aika taan mwakuri n taian kambwana ke bitineti nako. E na kona naba n ibuobuoki mwin te kakae aio nakoia koraki aika tiaki kain te Betebeke.i.