Te Taetae Ni Kiribati

E kukurei te Komete n ongora iroum ke am kurubu baika ko namakin ke ko rinanona ni karekean am mwakuri ma kamwakuram, kakaokoron te boo n te mwakuri, arom n te mwakuri, karikirakeam ke rikirakem n am mwakuri.

Te tia mwakuri ngkoe ae kain te Betebeke? Aio arom ae ko kona n ibuobuoki iai.

A rang butimwaeaki karokoan rongorongo aikai ma irouia taan mwakuri aika kain te Betebeke aika mwakuri n te tabo ni Karaobwai, Kateitei ao te Kuakua. Imarenan 19 Turai 2021 nakon 30 Nobembwa 2021, kam kona n reitaki i nanon te koroboki, te email ke tweet, te tarebon nakoira ke kam kanakomaia ami video ke ni bon ira ara maroro aika a na karaoaki ni kabuta Nutiran.

 

Ibukin riki rongorongona, nakon ara website pacificpaygap.hrc.co.nz 

Email nakon pacificpaygap@hrc.co.nz  

Tarebonia 0800 496 877  

Irira te Human Right Commission i aon Facebook, Twitter, LinkedIn, ao Instagram

Tera te Pacific Pay Gap?

Te Pacific Pay Gap e aranaki bwa kaokoron mwaitin te boo imarenaia taan mwakuri aika kain te Betebeke ma te kabanea n rietata n boo iroun te aine ke te mwaane ao n ikotaki ma kain aba aika kakaokoro i aon Aotearoa Nutiran – Imatangin Nutiran aika mwaane. Aio tarakina:

Tera te Pacific Pay Gap Inquiry?

E tabe ngkai ni karaoa ana kakae te rabwata ae te Human Rights Commission ibukin kaboraoan booia taan mwakuri aika kain te Betebeke ma nikiraia taan mwakuri ni kabane. A kan ataia naba bwa tera ae a karaoia ke a na riai ni karaoia taian bitineti, bwa e aonga n rikirake ao n tamaroa riki aron te mwakuri ibukia taan mwakuri aika kain te Betebeke n te aro bwa kakaokoron te boo e kona n ataki, ni mwakuriaki ao ni katokaki. Te mwakuri ni kakae aio e na boboto i aoia taan mwakuri aika kain te Betebeke n tabo ni mwakuri aika teniua:

  1. Tabo ni karaobwai
  2. Tabo ni kateitei
  3. Te kuakua

Tera ae kantaningaki bwa e na reke man te kakae aei?

Man te kakae ao e na kona te Komete n karekei iango aika a na ibuobuoki ibukin katamaroan booia kain te Betebeke aika taan mwakuri n taian kambwana ke bitineti nako. E na kona naba n ibuobuoki mwin te kakae aio nakoia koraki aika tiaki kain te Betebeke.i.

E aera bwa kakaokoron mwaitin te boo ngaia naba teuana te kanganga n inaomataia aomata (human rights issue)?

A bane n titebo inaomataia taan mwakuri aika kain te Betebeke ma taan mwakuri ni kabaneia n aron aikai:

  • titebo te boo ibukin te mwakuri ae titebo karaoana
  • titebo aron karekean te mwakuri
  • a na mano ao n inaomata taan mwakuri man te bwainikirinaki ao te kakaokoroaki i nanon te tabo ni mwakuri.

Inaomataia taan mwakuri aikai a bane ni kawakinaki ao ni kamanoaki i an ana tua Nutiran ao tuan te aonnaba ae e kainna naba Nutiran, ai ngaia are a riai n iraki raoi nanoia. Taian bitineti iai naba tabeia i an te tua bwa a na tararuai man iri raoi inaomataia taan mwakuri. E ngae n anne, ao inaomataia taan mwakuri aikai e aki kabonganaki raoi nakoia taan mwakuri aika kain te Betebeke.